Dragi studenți și membri ai  COR,

    Vă aducem la cunoștinta că aveți posibilitatea redirecționării către Asociația OsteoRe  pentru fonduri alocate, atât pentru  dezvoltarea  activității școlare necesare cât și pentru asigurarea continuității activității după cum urmează:

a) fiecare angajat are posibilitatea redirecționării a 2% din impozitul pe venit reținut la sursă pentru Asociație având două variante:

1) pe baza unei cereri scrise depusă la angajator prin care solicitați potrivit pct.15 alin. (2) din H nr. 1 /2016 privind Normele de aplicare a codului fiscal potrivit caruia,

 ,, Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit la alin. (5), pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 1231.

Conform pct. 15 alin.(2) din  HG nr.1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal,

,, Angajații pot opta ca plătitorii de venituri să distribuie cota de 2% sau de 3,5%, după caz, din impozitul pe venit datorat pentru susținerea:

a) entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, a unităților de cult; sau

b) acordarea de burse private sau

c) entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

(3) Opțiunea se exercită pentru susținerea entităților prevăzute la alin. (2) lit. a) și c) sau acordarea de burse private, astfel:

a) la organul fiscal competent, prin depunerea unei cereri până la termenul legal de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor;

b) la plătitorul de venit, în urma solicitării beneficiarului de venit, exercitată în scris.

(4) Pentru opțiunea prevăzută la alin. (3) lit. b) distribuirea cotei de 2% sau 3,5% din impozitul datorat se efectuează de către plătitorul de venit până la termenul de plată al impozitului, începând cu luna exercitării opțiunii.

(5) În aplicarea art. 79 alin. (4) în situația în care opțiunea se exercită potrivit alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b) se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 71alin. (7).

(6) În situația în care opțiunea se exercită conform alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. a), contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse.

(7) Contribuabilii care optează pentru distribuirea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea entităților prevăzute la alin. (2) la plătitorii de venituri nu mai pot exercita aceeași opțiune și la organul fiscal competent, pentru aceeași sursă de venit.

             Astfel, puteți opta o singura data pentru distribuirea cotei de 2% din impozitul datorat asupra destinației sumei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii  reținut lunar in baza veniturilor de natură salarială lunare stabilit si raportat prin Declarația 112  “Declarație privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidență nominală" , Sectiunea E4, lit.b)  în vederea susținerii entității nonprofit reprezentată de  Asociația OsteoRE , având CUI 29271865, în contul RO83BTRLRONCRT0348611701 deschis la Banca Transilvania prin cerere scrisă depusă la angajator

 sau,

2) prin formularul 230 depus la la organul fiscal competent, prin depunerea unei cereri până la termenul legal de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor;

b) În situația în care aveți societăți comerciale înregistrate ca plătitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor puteți acorda sponsorizare Asociației pe care o puteți deduce până în cuantumul a 20% din impozitul datorat aferent perioadei în care este acordată sponsorizarea.

 Conform art.56 din Codul fiscal ,

.........,,(11) Microintreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum și microintreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.ACTE NORMATIVE

(13) Microintreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1), incluzând, după caz, şi beneficiarii sumelor reportate din trimestrele anterioare. Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F

(14) Declarația informativă prevăzută la alin. (13) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;